تجربه

این روزها 

مدام با خودم می گویم

هر شکستی تجربه ایست ،

اما خودمانیم

ای کاش 

تو دیگر ؛

تجربه نمی شدی !