دلیل برای هرکاری

 

من برای هرکاری دلیلی دارم

جز خیره ماندن به طو