بزرگترین اعتراف

بزرگترین اعتراف زندگیم ای است 

کیش مات نگاهت شدم

(دیونه نگاه و چشاتم مرد من)