ای تن من خراب تو

ای تن من خراب تو دیده من سحاب تو          ذره افتاب تواین دل بی قرار من