چه گناهی؟

چه گناهی ؟

تومرا تنگ در اغوش بگیر....

تن تو عین بهشت است

جهنم با من