رویای بیداری | عکس عاشقانه | جمله عاشقانه

 

هیچ رویایی به پای بیداریم با طو نمیرسد

خواب ها فقط خودشان را اذیت می کنند !