عالم پرست از طو | عکس تنهایی | جمله دلتنگی

 

در هیچ پرده نیست، نباشد نوای طو
عالم پرست از طو و خالی است جای طو