نشود فاش کسی آنچه میان من و طوست

نشود فاش کسی آنچه میان من و طوست