روز آدم رو به شب

 

روز آدم باید اینجوری رو به شب شدن بره