دلتنگی های آدمی را

دلتنگی های آدمی را باد ترانه ای میخواند ...