مفهوم زندگی

زندگی مفهوم پیچیده ای ندارد همین که تو باشی کافیست ..