عاشقانه خاص برای مخاطب خاص

به خودم امدم    انگار توی در من بود 

این کمی بیشتر از دلبستن بود 💋❤