عکس نوشته پروفایلی هرجا چراغی روشنه

هرجا چراغی روشنه از ترس تنها بودنه