روی سنگ قبرم...

 

عاشقانه

چشمای خوشگلتو میپرستم لیلام