تا بی نهایت دوستت دارم

تو  (مهدی من )اونی هستی که تا بی نهایت دوستت دارم