عکس عاشقانه خاص1

میشه ببخشی ؟

چی رو ؟

خودتو به من