پادشاه قلبم

پادشاه قلب من توی 

هیچ انقلابی نمیتواند 

تاج تخت تورا ازت بگیرد