بهترین من (مهدی عزیزم )از خدا برای دادن تو،به من در این روز زیبا  هزاراااان بارممنونم 

تو بهترین اتفاق و دلیل زندگی منی 

 

تاریخ:چهارشنبه 26 دي 1397

زمان:23:55