پادشاه من

پادشاه من 

تولدت مبارک 

همیشه بمونی برام و بر سرزمین قلبم حکمرانی کنی