آدم های راستگو در عاشقی

ادم های راستگو / ساده / مهربون / آروم و... دنیا بیشتر از قبل به بودنشون نیاز داره

همه دارن به بد بودناشون افتخار میکنن / یکم از خوبیاتون بگید شرمنده شیم :]