گیرم که حرام است

گیرم که حرام است لبی تر کنم از طو

پیش نظرت : تشنه بمیرم ... حلال است ؟