فقط شکمو ها بخونن

من خودم شله دوس دارم یه بار بخورم ببینم چطوریه