صد حان منی طو

در من بدمی من زنده شوم

یک جان چه بود / صد جان منی