نشود فاش آنچه ...

نشود فاش کسی آنچه میان من و طوست .