عکس عاشقانه ۳

دلتنگتم همه کسم ... طاقت دوری رو ندارم خانومی