قرار عاشقانه۱

بیا قول بدیم همیشه عاشق باشیم 

حالا هر چی که شد ولی ما عاشق باشم 

قول؟

قول