روز جهانی بوسه

گفتند که نامحرمی و بوسه حرام است!

دل گفت که محرم تر از این عشق کدام است؟