من جهانگردم

من جهانگردم و طو جهان منی

و من به دور طو میگردم