به تو جان می دهم ....

تو جان جهان منی ...

من به تو جان میدهم این قید بی قید شرط است 

.

.

.

جان که چیزی نیست من برای تو از جان هم بالا تر میدم