تولدت مبارک تمام من

تو یک تیکه از من نیستی 

تو تمام من 

من نیم گم شدمو پیدا نکردم 

من با تو خودمو پیدا کردم ....

از وقتی اومدی توی زندگیم فهمیدم عشق یعنی چی ، زندگی یعنی چی ، نفس کشیدن یعنی چی 

 

تولدت مبارک  تمام وجود من