به هزار نفر می ارزی

یک نفری ولی برای من تمام دنیامی