بیدارت کنم

الان جات بودم اینجوری از خواب بیدارت یکردم 

ااااووووووووووممممم مااااچ