نباشی نیستم نفسم

میمیرم برات فرشته ی ناز و خوشگلم .... بدون که تا اخر عمرم فقط طویی تنها فرشته زندگیم ... نباشی نیستم نفسم