لبخندها

لبخندهاى زيادى رو هر روز ميبينى، اما نخواهى فهميد دنياى واقعى كدومشون وارونه است...