ای عمر چیستی؟

ای عمر! چیستی که به هر حال عاقبت

 

جز حسرت گذشته در آینده ی تو نیست ...