حس ناخوش

خيلى حس ناخوشيه

اينكه در اين دنيا به اين بزرگى احساس كنى به هيچ جا، به هيچ كس و حتى به هيچ گوشه قلبى تعلق ندارى...