روزت ، دختر مبارک

روز دختر مبارک.

خانم حضرت معصومه خودش هوا همه دخترا رو داشته باشه . مخصوصا دخترای خوبی که تو زندگیامون هستن و بودن .