سکوت

اولش كه سكوت ميكني 

سخت و آزار دهندست

ولي كم كم به لذت تبديل ميشه...

در نهايت بيشتر از هر حرفي ميچسبه..