کاش...

‏كاش آدم بميره، ولى به اون نقطه از زندگيش نرسه كه ديگه نه چيزى بخواد و نه چيزى خوشحالش كنه