شب

عاشق شدیم

گفتند صدایش را در نیاورید..

پناه بردیم به شب

خواب راهِ آخرمان بود....